FINANSE »

Windykacja

Branża transportowa przez wielu niechlubnie określana branżą faktur przedawnionych, boryka się na co dzień z problemami nieterminowej spłaty należności przez Odbiorców. Dzieje się tak głównie z powodu traktowania przez Państwa kontrahentów odroczonego terminu płatności jako bez kosztowego kredytu finansującego bieżącą działalności. Fala nieterminowych spłat może doprowadzić do braku płynności finansowej, a w konsekwencji niewypłacalności firmy.

Tylko szybka reakcja na opóźnienia w zapłacie gwarantuje odzyskanie własnych należności w możliwie najszybszym terminie.

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI OBCIĄŻENIA DŁUŻNIKA KOSZTAMI WINDYKACJI!

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403)
Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40€ przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Jak to zrobić?

 1. Wyślij do dłużnika Fakturę VAT listem poleconym.
 2. Po upływie terminu płatności wystaw wezwanie do zapłaty.
 3. Dołącz do wezwania notę obciążeniową na kwotę 40€ przeliczoną zgodnie z powyższym przepisem ustawy.
 4. Przekaż nam kopię ww. dokumetów wraz ze zleceniem transportowym.
  Wzór wezwania do zapłaty i noty obciążeniowej możesz uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub drogą mailową.

Dla Państwa wygody w ramach windykacji proponujemy 2 formy współpracy:

Zlecenie pojedyncze

W ramach zlecenia pojedynczego do każdej przekazanej do windykacji Faktury VAT podpisywana jest osobna umowa określająca warunki współpracy.

Stała współpraca

w ramach abonamentu
W ramach abonamentu, w miesięcznej cenie abonamentu przekazują Państwo do windykacji dowolną liczbę Faktur Vat.

W ramach świadczonych usług dokonujemy:

 • wywiadu gospodarczego,
 • poszukiwania majątku dłużnika,
 • negocjacji dobrowolnej spłaty,
 • pomagamy również na etapie sądowego dochodzenia należności i egzekucji sądowej.

Prowadzimy windykację na etapie:

 • polubownym
 • sądowym
 • egzekucyjnym

Gwarantujemy szybkie i skuteczne działanie!

c_windyk


zgłoś dłużnika


WERYFIKACJA JEST BEZPŁATNA I NIE ZOBOWIĄZUJE DO ZAWARCIA UMOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Firmy w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.