PRAWO I ODSZKODOWANIA

Dzięki ścisłej współpracy z jedną z najlepszych kancelarii prawnych oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie:

 • szkód komunikacyjnych w pojazdach (OC/AC) – podczas prowadzonego postępowania likwida-
  cyjnego dowiadujemy się o dokonanej kalkulacji kosztów naprawy naszego auta. I tutaj dochodzi do nieprzyjemnego zaskoczenia, bo po pierwsze dowiadujemy się, że zakres ocenionych uszkodzeń odbiega od tego, czego byliśmy świadkami, a po drugie koszty naprawy samochodu są w naszej ocenie znacznie zaniżone.
  Nagminną praktyką stosowaną przez zakłady ubezpieczeń jest przyjmowanie w sporządzanych kosztorysach naprawy elementów, które nie odpowiadają zastanej rzeczywistości (np. znaczne zaniżenie kosztu tzw. roboczogodziny, potrącenie procentowe za lakier, ubytek wartości handlowej pojazdu, zakwalifikowanie do naprawy tzw. zamienników).
  Pamiętać należy, że przy szkodach komunikacyjnych likwidowanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody należy nam się odszkodowanie w pełnej wysokości, czyli przywrócenie stanu pojazdu do stanu bezpośrednio sprzed wypadku. Powierzając nam prowadzenie sprawy możesz mieć pewność, że znajdziemy właściwe argumenty na to, by ubezpieczyciel uznał najwyższe możliwe koszty naprawy powstałej szkody.
 • szkód OCP – roszczeń kierowanych do zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowie-
  dzialności cywilnej przewoźnika
 • szkód osobowych – podczas każdego zdarzenia drogowego może dojść do urazów, uszkodzeń
  ciała, cierpień psychicznych u osób podróżujących pojazdem w tym przede wszystkim kierowcy – w tym wypadku każdej poszkodowanej osobie należy się odpowiednia suma odszkodowania, a także zadośćuczynienia.
 • odszkodowań zakresie pojazdów zastępczych – fakt powstania szkody z ubezpieczenia OC
  sprawcy zdarzenia powoduje możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego i korzystania z niego do końca naprawy uszkodzonego pojazdu.
 • odzyskaniu utraconych korzyści i zarobków w wyniku powstania szkody – w przypadku
  powstania szkody z OC poszkodowanemu przedsiębiorcy przysługuje także zwrot utraconych korzyści z uwagi na niemożność korzystania z uszkodzonego pojazdu i normalnego prowadzenia działalności gospodarczej (np. unieruchomiony ciągnik siodłowy, który „nie pracuje” na rzecz przedsiębiorcy w okresie naprawy)
 • utraty wartości handlowej uszkodzonego pojazdu – w sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku
  drogowym pojazd został uszkodzony a w następstwie tego doszło do utraty jego wartości handlowej, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Jak powszechnie wiadomo pojazd naprawiany na rynku wtórnym przejawia obniżoną wartość, gdzie wynikającą z tego różnicę zobowiązany jest pokryć ubezpieczyciel.

W ramach świadczonej usługi:

 • ustalamy podmiot odpowiedzialny i podstawy prawne dochodzonych roszczeń,
 • określamy wysokość należnych świadczeń,
 • dokonujemy zgłoszenia szkody i precyzujemy roszczenia,
 • gromadzimy dokumentację niezbędną do uzasadnienia wniesionych roszczeń,
 • prowadzimy pełną, profesjonalną korespondencję z podmiotami zobowiązanymi do naprawienia
  szkody;
 • czuwamy nad prawidłowością i terminowością działań towarzystw ubezpieczeniowych,
 • prowadzimy postępowania odwoławcze a w razie potrzeby kierujemy sprawy do sądu,
 • na bieżąco informujemy klientów o wszelkich działaniach podejmowanych w sprawie.

LEX DUO oferuje również kompleksową obsługę prawną dla firm w zakresie dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających ze świadczenia usług transportowych obejmujących w szczególności: nadzór oraz przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych, bieżącego doradztwa w zakresie funkcjonowania danego podmiotu, a także w zakresie prawa pracy.

Zapewniamy szeroki asortyment usług, elastyczność w dostosowaniu się do klienta oraz indywidualne podejście do każdego z Państwa.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

c_prawo

 

lexduo

Doradcy Prawni LEXDUO Spółka Cywilna


formularz kontaktowy