przedstawiciel firm transportowych »

PRZEDSAWICIEL FIRM TRANSPORTOWYCH FRANCJA

W zakresie wykonywania usług związanych z francuskimi przepisami Loi Macron, przedstawiamy ofertę współpracy naszego rekomendowanego partnera.
Przepisy dotyczące nowych formalności obowiązują przedsiębiorstwa posiadające siedzibę poza terytorium Francji, które spełniają dwa wymienione poniżej warunki o charakterze kumulacyjnym:

1. Prowadzenie działalności w zakresie transportu lądowego, określonej postanowieniami artykułu          L. 1321-1 kodeksu transportowego (w praktyce chodzi o działalność w zakresie transportu drogowego lub rzecznego) lub działalności w dziedzinie pośrednictwa pracy,

2. Oddelegowanie pracownika należącego do personelu transportu drogowego lub pływającego na terytorium Francji, w przypadkach określonych postanowieniami artykułu L. 1262-1 lub artykułu
L. 1262-2 kodeksu pracy. Odpowiadają one przypadkom określonym postanowieniami artykułu
1 dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. Może tutaj chodzić o:

 • realizację usługi o charakterze międzynarodowym, kiedy odbiorca tej usługi posiada siedzibę
  lub prowadzi działalność na terytorium Francji;
 • mobilność wewnątrzgrupową, polegającą na udostępnieniu personelu pomiędzy firmami
  należącymi do pojedynczej grupy lub placówkami pojedynczego przedsiębiorstwa;
 • udostępnienie pracownika firmie będącej odbiorcą usług na terenie Francji przez firmę
  pośrednictwa pracy posiadającą siedzibę poza granicami kraju.

OBOWIĄZKI, JAKIE NAKŁADA NA PRZEWODNIKÓW LOI MACRON:

1. Wypłacenie minimalnej stawki wynagrodzenia dla pracownika w wysokości od 9,76 do 10€ za godzinę pracy w zależności od rodzaju pojazdu.
2. Wystawienie w języku francuskim zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika. Zaświadczenie sporządzane jest na okres nie krótszy, niż okres oddelegowania pracownika, ale nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wystawienia. Zaświadczenie o oddelegowaniu musi zostać sporządzone przed rozpoczęciem delegatury pracownika i dostarczone drogą elektroniczną swojemu przedstawicielowi, druga kopia musi znajdować się w kabinie pojazdu.

POBIERZ WZÓR FORMULARZA

3. Ustanowienie przedstawicielstwa na terenie Francji.
4. W kabinie pojazdu muszą znajdować się: akta osobowe gotowe do okazania w razie kontroli oraz umowa o pracę, zaświadczenie o oddelegowaniu.

Przedstawiciel na terenie Francji

Przedstawiciel pełni rolę łącznika pomiędzy przedsiębiorstwem, a administracją oraz służbami kontrolnymi na terenie Francji. W związku z powyższym, musi dysponować określonymi dokumentami. Przedstawiciel w szczególności przechowuje dokumentacje pracowniczą i jest upoważniony do jej przekazywania władzą francuskim na każde żądanie.

Dokumentacja:
1. Dokumenty, które musi posiadać przedstawiciel przed rozpoczęciem delegatury danego pracownika:

 • zaświadczenie o oddelegowaniu,
 • dokument potwierdzający powołanie reprezentanta, sporządzony w języku francuskim,
 • dokumenty określające nazwę porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do
  oddelegowanego pracownika (jeżeli dotyczy).

2. Dokumenty, które przedsiębiorca musi dostarczyć przedstawicielowi za każdy okres rozliczeniowy z pracownikiem delegowanym:

 • rozliczenie czasu pracy kierowców na terenie Francji z uwzględnieniem godzin pracy
  oddelegowanego pracownika,
 • dokument potwierdzający, że wynagrodzenie zostało pracownikowi wypłacone.

ZAPYTAJ O CENĘ

Dodatkowe usługi:

 • tłumaczenie dokumentów za naszym pośrednictwem,
 • pomoc w rejestracji pracownika we francuskim systemie elektronicznym SIPSI.

Ważne!
Z dniem 1 stycznia 2017 roku, wszystkie nowe zaświadczenia o delegowaniu będzie trzeba wypełnić za pomocą SIPSI. Formularza online dostępnego na stronie internetowej Francuskiego Ministerstwa Pracy:

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

wszystkie zaświadczenia, które zostały wypełnione przed 1 stycznia 2017, będą ważne aż do czasu ich wygaśnięcia. Wypełniony formularz online będą mogli Państwo pobrać bezpośrednio ze strony w formacie PDF. Będzie można również pobrać wszystkie wcześniejsze deklaracje, które zostały zrealizowane z Państwa konta. Kiedy formularz zostanie zatwierdzony, wygeneruje się dokument pdf. Kopia tego dokumentu zostanie przesłana na adres e-mail jaki został podany na formularzu.
Poniżej znajdą Państwo informację w języku angielskim oraz francuskim czym jest SIPSI i jak wygląda proces rejestracji w tym systemie.

KONTROLA I SANKCJE

Służby kontrolne są zobowiązane do zapewnienia przestrzegania nowych przepisów w sposób zrównoważony, przy uwzględnieniu znaczenia ewentualnych nieprawidłowości oraz rodzaju pracy wykonywanej przez oddelegowanego pracownika na terenie Francji. W związku z powyższym, służby mają zwrócić szczególną uwagę na wszelkie sytuacje, w których brak przestrzegania obowiązujących formalności i przepisów dotyczących oddelegowania wyrządza znaczącą szkodę pracownikowi i powoduje poważne naruszenie warunków konkurencji na rynku. W szczególności priorytet stanowi zapewnienie przestrzegania nowych przepisów w odniesieniu do kabotażu. Z zasady ogólnej, systematycznie przeprowadzane będą oceny mające na celu ciągłe dostosowywanie strategii prowadzonych działań kontrolnych do rzeczywistej sytuacji.

Sankcje:

 • Grzywna klasy 4 (w wysokości maksymalnie 750 €) w razie braku zaświadczenia w pojeździe
  lub jeżeli zaświadczenie jest sporządzone nieprawidłowo,
 • Grzywna klasy 3 (w wysokości maksymalnie 450 €) w razie braku w pojeździe umowy
  o pracę lub umowy dotyczącej udostępnienia pracownika.

Ponadto mogą zostać nałożone określone postanowieniami artykułu L. 1264-1 kodeksu pracy kary administracyjne obowiązujące w przypadku nieprzestrzegania przez pracodawcę jego obowiązków dotyczących oddelegowania i wyznaczenia swojego przedstawiciela. Dotyczą one nieprzestrzegania obowiązków w zakresie sporządzenia zaświadczenia o oddelegowaniu w sposób analogiczny, jak w razie braku sporządzenia obowiązującej do tego pory deklaracji dotyczącej oddelegowania. Niemniej jednak, pojedyncze wykroczenie nie może pociągnąć za sobą kumulacji sankcji karnych i administracyjnych w odniesieniu do pojedynczego pracownika.

 • Zawieszenie realizacji usługi transportowej w razie stwierdzenia, że przepisy obowiązujące
  w odniesieniu do oddelegowania pracowników nie są przestrzegane. Podobnie, jak we wszystkich innych sektorach gospodarczych, uprawnione organy administracyjne mają prawo zawieszenia realizacji usługi w razie stwierdzenia poważnych lub powtarzających się nieprawidłowości określonych przepisami kodeksu pracy. Niemniej jednak, zawieszenie może mieć miejsce dopiero po wcześniejszym wezwaniu przedsiębiorstwa do zaprzestania takich praktyk. W konsekwencji, procedura dotycząca zawieszenia może zostać zastosowana jedynie w odniesieniu do sytuacji, w których usługa transportowa jest realizowana przez wystarczająco długi czas.

WAŻNE DOKUMENTY

1. Stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące na dzień 1 stycznia 2017 r.
2. Tabela podsumowująca przepisy obowiązujące w odniesieniu do czasu pracy personelu drogowego przedsiębiorstw transportu towarów.
3. Tabela podsumowująca przepisy obowiązujące w odniesieniu do czasu pracy personelu drogowego przedsiębiorstw transportu osób.

francja


FORMULARZ KONTAKTOWY