UBEZPIECZENIA

Dobrze dobrane ubezpieczenie gwarantuje pewny i spokojny biznes.
Zobacz co możesz zrobić aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

OC (UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ)

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC docenisz, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd
  wyrządzisz komuś szkodę, za którą nie musisz płacić z własnej kieszeni.

AUTOCASCO

 • Ochrona przed skutkami wypadku i działania żywiołów wg formuły all risks
 • Odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenia (brak tzw. franszyzy integralnej)
 • Ubezpieczenie od kradzieży, włamania, dewastacji
 • Bez dopłat po wypłacie odszkodowania w celu uzupełnienia sumy ubezpieczenia
 • Odszkodowanie wyliczane według kosztów zakupu oryginalnych części z logo producenta auta (bez uwzględnienia tzw. amortyzacji).
 • Koszty naprawy liczone według stawek autoryzowanych stacji obsługi
 • Pełne odszkodowanie bez potrąceń (tzw. udziałów własnych).

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE (CARGO)

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym) powstałe wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:

Zakres podstawowy:

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź,
  pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku
  spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

Zakres rozszerzony:

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź,
  pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • rabunek (rozbój),
 • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu
  wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku
  spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

Zakres pełny:

 • Wszystkie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, zaistniałe
  podczas przewozu, załadunku i rozładunku, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych OWU
  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej.

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.

Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

Na podstawie umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik ponosi za:

 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie
  pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem,
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

Na podstawie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR) przewoźnik ponosi za:

 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie
  pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem,
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Ważne!
Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma
ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania,
niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma
przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

UBEZPIECZENIE SPEDYTORA

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ochrona może być udzielana firmom wykonującym usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową – obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych – może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych (np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.), a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).

Dodatkowo ubezpieczający może skorzystać z klauzuli rozszerzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu.

Ważne!
Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres umowy, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma spedycyjna zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

Masz pytania? Nasz ekspert przedstawi wszystkie możliwe rozwiązania.

c_ub_1

 

 

 


formularz kontaktowy